Ilya Skrypnikov

Ilya Skrypnikov

Analyst Professional Trading School Pro-TS

In the Forex market: since August 2008 Specialty: Price-based price movement analysis, cluster analysis, market profile The forex instructor on the site Pro-TS.ru